Všeobecné obchodné podmienky aplikácie eBločky

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú právny vzťah a z neho vyplývajúce práva a povinnosti medzi obchodnou spoločnosťou VENARI, s. r. o., so sídlom Narcisová 16, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 44 486 430, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 55308/B ako Poskytovateľom a Užívateľom v súvislosti s používaním Aplikácie s názvom eBločky a služieb poskytovaných prostredníctvom Aplikácie.
1.2. Užívateľ berie na vedomie, že Aplikácia a Webová aplikácia v zmysle týchto VOP vrátane ich úprav a zmien, sú dielom v zmysle ustanovení zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov, a teda toto dielo požíva ochranu v zmysle ustanovení tohto zákona. Poskytovateľ je oprávnený poskytovať tretím osobám používanie Aplikácie a Webovej aplikácie na základe licencie. Užívateľ nie je oprávnený Aplikáciu a/alebo Webovú aplikáciu bez súhlasu Poskytovateľa rozširovať, rozmnožovať, alebo s nimi inak nakladať spôsobom, ktorý je odlišný od spôsobu požívania Aplikácie a Webovej aplikácie podľa týchto VOP.
1.3. Právny vzťah medzi Zmluvnými stranami je založený na dobu neurčitú. Poskytovateľ alebo Užívateľ sú oprávnení ukončiť právny vzťah založený medzi nimi kedykoľvek v zmysle ustanovení článku 11. týchto VOP.
1.4. Užívateľ dobrovoľným vytvorením Užívateľského konta (registráciou) a/alebo inštaláciou Aplikácie (v prípade, ak si Užívateľ nevytvoril Užívateľské konto prostredníctvom Webovej aplikácie) potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto VOP a súhlasí s nimi. Tento súhlas potvrdzuje aj pri registrácií Užívateľského konta.

2. DEFINÍCIE POJMOV

2.1. Poskytovateľom je obchodná spoločnosť VENARI, s. r. o., so sídlom Narcisová 16, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 44 486 430, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 55308/B.
2.2. Užívateľ je každá fyzická alebo právnická osoba s vytvoreným Užívateľským kontom, ktorá využíva Aplikáciu a služby prostredníctvom nej poskytované.
2.3. Zmluvné strany sú Poskytovateľ a Užívateľ.
2.4. Aplikácia je aplikácia s názvom „eBločky“ určená pre mobilné zariadenia s operačným systémom Android a/alebo iOS, ktorá slúži na archiváciu a ďalšiu správu eDokladov.
2.5. Mobilné zariadenie je mobilný telefón, tablet alebo iné zariadenie, ktoré spĺňa hardvérové a softvérové požiadavky pre inštaláciu a používanie Aplikácie.
2.6. Doklad je pokladničný doklad alebo iný doklad vyhotovený v systéme e-kasa obsahujúci unikátny identifikátor dokladu (ďalej len „UID“) v zmysle ustanovení zákona č. 289/2008 Z. z. Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a ktorý v prípade fyzickej osoby spotrebiteľa spĺňa okrem náležitostí prvej časti vety aj náležitosti dokladu o kúpe v zmysle ustanovenia § 16 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
2.7. eDoklad je elektronická kópia Dokladu uložená v strojovo čitateľnom formáte v Databáze Užívateľa.
2.8. Databáza Užívateľa je online úložný priestor alokovaný Poskytovateľom pre uloženie eDokladov Užívateľa v Užívateľskom konte, ktorý je prístupný Užívateľovi.
2.9. Užívateľské konto je konto Užívateľa, ktoré je vytvorené v Aplikácií alebo prostredníctvom Webovej aplikácie, ktoré je Užívateľovi prístupné v Aplikácií i Webovej aplikácií a ktoré slúži na archiváciu a ďalšiu správu eDokladov.
2.10. Webová aplikácia je internetová aplikácia prevádzkovaná a spravovaná Poskytovateľom na webovej stránke www.eblocky.sk, ktorá umožňuje Užívateľovi správu Užívateľského konta a eDokladov.

3. INŠTALÁCIA APLIKÁCIE

3.1. Pre riadnu funkčnosť a používanie Aplikácie a služieb poskytovaných prostredníctvom Aplikácie je nevyhnutná jej inštalácia na Mobilnom zariadení. Aplikácia je voľne dostupná na stiahnutie pre Užívateľov v obchode s aplikáciami v závislosti od operačného systému Mobilného zariadenia Užívateľa (v prípade operačného systému Android – Google Play, v prípade operačného systému iOS – App Store).
3.2. Po stiahnutí a úspešnom nainštalovaní Aplikácie na Mobilné zariadenie Užívateľa je pre riadnu funkčnosť a používanie Užívateľ povinný identifikovať sa prostredníctvom svojho Užívateľského konta, a to buď vykonaním registrácie podľa pokynov Poskytovateľa uvedených pri registrácií (ak Užívateľ nemá vytvorené Užívateľské konto a ide o prvé prihlásenie Užívateľa) alebo prihlásením sa Užívateľa do svojho Užívateľského konta, prostredníctvom prihlasovacích údajov uvedených Užívateľom pri registrácií (ak ide o Užívateľa, ktorý má úspešne vytvorené Užívateľské konto a ide o nové/opakové prihlásenie Užívateľa do Užívateľského konta prostredníctvom Aplikácie). Na prihlásenie sa do Aplikácie a/alebo Webovej aplikácie môže Užívateľ využiť aj možnosť prihlásenia sa svojim účtom na sociálnej sieti Facebook alebo svojim Google účtom.
3.3. Užívateľ je povinný chrániť svoje Mobilné zariadenie a najmä prístup k Aplikácií pred neoprávneným prístupom tretej osoby, pred stratou, krádežou, odcudzením alebo iným zneužitím. Užívateľ je povinný zabezpečiť svoje Mobilné zariadenie v prípade potreby jeho riadnym zablokovaním podľa podmienok a možností operačného systému Mobilného
zariadenia. Užívateľ je oprávnený zamedziť prístup k Užívateľskému kontu prostredníctvom Aplikácie nainštalovanej v Mobilnom zariadení tak, že sa z Aplikácie dočasne odhlási.
3.4. Užívateľ je povinný zabezpečiť dôvernosť a utajenie svojich prihlasovacích údajov k Aplikácií, ktoré sú potrebné pre prihlásenie do Užívateľského konta v Aplikácií. Poskytovateľ nezodpovedá za Užívateľovi za škody spôsobené zneužitím prihlasovacích údajov treťou osobou na strane Užívateľa.
3.5. V prípade zneužitia prihlasovacích údajov Užívateľa k Užívateľskému kontu alebo v prípade podozrenia z narušenia bezpečnosti prihlasovacích údajov Užívateľa k Užívateľskému kontu je Užívateľ povinný túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu Poskytovateľovi prostredníctvom emailovej adresy Poskytovateľa : konta@eblocky.sk.
3.6. Užívateľ je v prípade zabudnutia, straty alebo v prípade iného zneužitia prihlasovacích údajov k Užívateľskému kontu alebo v prípade podozrenia zo zneužitia prihlasovacích údajov k Užívateľskému kontu oprávnený požiadať Poskytovateľa o vygenerovanie nových prihlasovacích údajov k Užívateľskému kontu.
3.7. V prípade zneužitia prihlasovacích údajov Užívateľa alebo v prípade podozrenia z narušenia Užívateľského konta je Užívateľ povinný vykonať alebo zabezpečiť vykonanie všetkých nevyhnutných úkonov smerujúcich k upusteniu od takéhoto stavu alebo od činností, ktoré porušujú všeobecne záväzné platné právne predpisy; zodpovednosť Užívateľa za prípadnú škodu spôsobenú Poskytovateľovi tým nie je dotknutá.
3.8. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť ochranu prihlasovacích údajov Užívateľa do Užívateľského konta, ako aj ochranu údajov Užívateľa uložených v Užívateľskom konte a Databáze Užívateľa pred neoprávneným zásahom alebo ich zneužitím tretími osobami.

4. POUŽÍVANIE APLIKÁCIE, ULOŽENIE EDOKLADU, SPRÁVA EDOKLADOV

4.1. Na zabezpečenie riadneho fungovania a používania Aplikácie je potrebný prístup Aplikácie k fotoaparátu Mobilného zariadenia a pripojenie k sieti internet.
4.2. Uloženie eDokladu má Užívateľ možnosť vykonať zaznamenaním UID Dokladu, ktorý je najčastejšie vyobrazený vo forme QR kódu, prostredníctvom fotoaparátu svojho Mobilného zariadenia.
4.3. Zaznamenaním UID Dokladu podľa predchádzajúceho bodu tohto článku VOP budú UID a ostatné údaje Dokladu porovnané s údajmi v systéme e-kasa prostredníctvom verejne dostupných nástrojov na overenie Dokladu s cieľom zistiť, či boli údaje z Dokladu vyhotovené a zaevidované v systéme e-kasa.
4.4. Podmienkou vytvorenia eDokladu je evidovanie Dokladu v systéme e-kasa.
4.5. Ak je Doklad evidovaný v systéme e-kasa, Užívateľ zaznamenaním UID Dokladu uloží údaje overeného Dokladu v rozsahu poskytovanom systémom e-kasa prostredníctvom verejne dostupných nástrojov na overenie Dokladu. Takto spracované údaje tvoria eDoklad, ktorý je po overení Dokladu uložený v Databáze Užívateľa.
4.6. Ak Doklad nie je evidovaný v systéme e-kasa, Aplikácia vykoná opakovane overenie Dokladu.
4.7. Ak UID nespĺňa zákonom stanovené parametre pre overenie Dokladu, Aplikácia nevykoná overenie údajov Dokladu podľa bodu 4.3 tohto článku VOP, o čom je Užívateľ v Aplikácií upozornený.
4.8. Poskytovateľ je povinný eDoklad uložiť v Databáze Užívateľa, ktorá je Užívateľovi prístupná pomocou Užívateľského konta, do ktorého sa Užívateľ môže prihlásiť prostredníctvom Aplikácie alebo Webovej aplikácie. Poskytovateľ opatrí eDoklad nevyhnutnými bezpečnostnými prvkami.
4.9. Užívateľ má prostredníctvom Užívateľského konta, do ktorého sa môže prihlásiť prostredníctvom Aplikácie alebo Webovej aplikácie, prístup k všetkým svojim eDokladom, ktoré môže ďalej spravovať. Užívateľ si môže pre lepšiu správu eDokladov vytvárať skupiny označené štítkami, pomocou ktorých môže Užívateľ jednoducho a prehľadne ukladať eDoklady do ním vytvorených skupín pre ľahšiu správu uložených eDokladov. Poskytovateľ je povinný uložiť eDoklady tak, aby Užívateľ mohol jednoducho vyhľadať požadovaný uložený eDoklad, a to aj za pomoci Užívateľom vytvorených skupín eDokladov označených štítkami. V rámci správy svojich uložených eDokladov môže Užívateľ podľa dostupných funkcionalít Aplikácie a/alebo Webovej aplikácie vytvárať prehľady o uložených eDokladoch na základe Užívateľom zvolených parametrov požadovaného prehľadu. Akýkoľvek výstup prehľadu uložených eDokladov Užívateľa je k dispozícií výhradne iba Užívateľovi na základe jeho používania danej funkcionality Aplikácie a/alebo Webovej aplikácie.
4.10. Užívateľ v plnom rozsahu zodpovedá za to, že Doklad a s ním spojené UID, ktorý bol overený v súlade s bodom 4.3 tohto článku VOP a z ktorého je vyhotovený eDoklad, má Užívateľ v oprávnenej držbe a je vlastníkom tovaru alebo užívateľom služby, ku ktorým bol Doklad vystavený.
4.11. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah Dokladu, ktorý Užívateľ zaznamenal/overil prostredníctvom Aplikácie. Poskytovateľ rovnako tak nenesie žiadnu/akúkoľvek zodpovednosť za obsah eDokladu, ktorý je uložený v Databáze Užívateľa.
4.12. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť alebo záruky za akékoľvek nároky Užívateľa spojené s tovarmi alebo službami, ktoré sú predmetom právneho vzťahu Užívateľa s akoukoľvek treťou osobou, vo vzťahu ku ktorým bol vydaný Doklad. Užívateľ nie je oprávnený uplatňovať si u Poskytovateľa akékoľvek nároky z právneho vzťahu založeného medzi Užívateľom a akoukoľvek treťou osobou, ktorého potvrdením je Doklad.

5. LICENCIA

5.1. Stiahnutím a nainštalovaním Aplikácie do Mobilného zariadenia Užívateľa Užívateľ vytvára trvalú rozmnoženinu Aplikácie vo svojom Mobilnom zariadení. Táto rozmnoženina Aplikácie je určená výlučne pre osobné potreby a použitie Užívateľa a Užívateľ nie je oprávnený používať Aplikáciu na komerčné účely a bez predchádzajúceho výslovného súhlasu Poskytovateľa Užívateľ nie je oprávnený používať Aplikáciu alebo akúkoľvek jej časť použiť ako súčasť iných riešení, bez ohľadu na ich povahu alebo formu.
5.2. Poskytovateľ poskytuje Užívateľovi osobnú, nevýhradnú licenciu na používanie Aplikácie. Licencia je udelená na dobu trvania Užívateľského konta. Predmetom licencie je užívanie Aplikácie prostredníctvom grafického užívateľského rozhrania (GUI). Užívateľovi nie sú v rámci udelenej licencie sprístupnené zdrojové kódy Aplikácie. Užívateľ sa výslovne zaväzuje dodržiavať zákaz reverzného inžinierstva alebo akejkoľvek inej podobnej formy/postupu vyhotovenia kópie alebo odvodeniny Aplikácie alebo akejkoľvek jej časti.
5.3. Predmetom licencie nie je oprávnenie Aplikáciu alebo akúkoľvek jej časť meniť, upravovať alebo akokoľvek inak spracovať a/alebo vyhotovovať z Aplikácie alebo akejkoľvek jej časti odvodené diela.
5.4. Licencia podľa bodu 5.2 s udeľuje ako bezodplatná.
5.5. Užívateľ nie je oprávnený udelenú licenciu podľa týchto VOP postúpiť, ani udeliť sublicenciu, a to ani čiastočne.
5.6. Ustanovenia tohto článku VOP sa primerane vzťahujú aj na všetky a akékoľvek aktualizácie Aplikácie, ktorými bude pôvodná Aplikácia menená alebo doplnená.
5.7. Užívateľ vytvorením Užívateľského konta a/alebo stiahnutím a nainštalovaním Aplikácie nenadobúda žiadne práva k Aplikácií, okrem práva na užívanie Aplikácie v súlade s týmito VOP.
5.8. Ustanovenia tohto článku VOP sa primerane vzťahujú aj na používanie Webovej aplikácie.

6. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

6.1. Užívateľ je oprávnený prostredníctvom Aplikácie ukladať eDoklady do Databázy Užívateľa, ktorá je prístupná z Užívateľského konta, a využívať Aplikáciu a Webovú aplikáciu na správu eDokladov.
6.2. Užívateľ je povinný pri používaní Aplikácie a Webovej aplikácie dodržiavať všeobecne záväzné platné právne predpisy a dobré mravy.
6.3. Užívateľ sa zaväzuje užívať Aplikáciu a Webovú aplikáciu len pre svoju osobnú potrebu v súlade s udelenou licenciou podľa článku 5 týchto VOP.
6.4. Užívateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia týchto VOP v aktuálnom znení.
6.5. Poskytovateľ sa zaväzuje umožniť Užívateľovi využívať Aplikáciu a Webovú aplikáciu, ukladať a spravovať eDoklady.
6.6. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť Užívateľovi nepretržitý prístup do Užívateľského konta prostredníctvom Aplikácie alebo Webovej aplikácie.
6.7. Poskytovateľ je oprávnený dočasne prerušiť prístup k Aplikácií alebo jej funkcionalitám, k Webovej aplikácií, k Užívateľskému kontu a/alebo k Databáze Užívateľa na nevyhnutne dlhú dobu v prípade aktualizácie a/alebo údržby Aplikácie, Webovej aplikácie a/alebo hardvérového vybavenia slúžiaceho na prevádzkovanie Webovej aplikácie, Užívateľských kont alebo Databáz Užívateľov. V takom prípade nemá Užívateľ právo na náhradu škody spôsobenej nefunkčnosťou Aplikácie alebo Webovej aplikácie a/alebo nedostupnosťou Užívateľského konta a/alebo Databázy Užívateľa.
6.8. Poskytovateľ je oprávnený na základe vlastného rozhodnutia kedykoľvek implementovať a/alebo odoberať prvky a funkcie Aplikácie a/alebo Webovej aplikácie, je oprávnený na základe vlastného rozhodnutia kedykoľvek aktualizovať Aplikáciu a/alebo Webovú aplikáciu, pričom tieto aktualizácie môžu mať priamy a/alebo nepriamy vplyv na spôsob fungovania Aplikácie, Webovej aplikácie alebo služieb prostredníctvom nich poskytovaných a/alebo prístupných.
6.9. Poskytovateľ Užívateľovi negarantuje ani nezaručuje, že Aplikácia a/alebo Webová aplikácia budú prístupné z akéhokoľvek zariadenia používaného Užívateľom.

7. ODMENA ZA POUŽÍVANIE APLIKÁCIE A WEBOVEJ APLIKÁCIE

7.1. Stiahnutie, inštalácia a používanie Aplikácie a používanie Webovej aplikácie ako aj používanie služieb prostredníctvom nich poskytovaných a prístupných je bezodplatné. Poskytovateľ Užívateľovi neúčtuje žiadnu odmenu alebo poplatky.
7.2. V súvislosti so stiahnutím a používaním Aplikácie a Webovej aplikácie môžu byť Užívateľovi účtované poplatky spojené s poskytovaním internetového pripojenia alebo mobilného dátového prenosu, ktoré zabezpečuje poskytovateľ telekomunikačných a dátových služieb, s ktorým má Užívateľ uzatvorenú osobitnú zmluvu. Tieto náklady znáša Užívateľ v plnom rozsahu.

8. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

8.1. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu spôsobenú Užívateľovi akoukoľvek vadou Dokladu a z neho vyplývajúceho eDokladu.
8.2. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú Užívateľovi nefunkčnosťou Aplikácie alebo Webovej aplikácie a/alebo spôsobenú nedostupnosťou Užívateľského konta a/alebo Databázy Užívateľa. Poskytovateľ nezodpovedá ani za škodu spôsobenú v dôsledku udalostí alebo javov, ktoré nastali nezávisle od vôle Poskytovateľa.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1. Užívateľ vytvorením Užívateľského konta a používaním Aplikácie a/alebo Webovej aplikácie poskytuje Poskytovateľovi údaje, ktoré Poskytovateľ spracúva v rozsahu, spôsobom a na účely, ktoré sú v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoOÚ“). Osobné údaje Užívateľa sú spracúvané Poskytovateľom na účel uzavretia a plnenia zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami v zmysle týchto VOP a plnenia záväzkov z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, na účely plnenia zákonných povinností Poskytovateľa, na  účel priameho marketingu, na účel vybavovania žiadostí alebo sťažností Užívateľa. Bližšie informácie o ochrane osobných údajov sú uvedené v zásadách spracúvania osobných údajov, ktoré sú dostupné TU.
9.2. Poskytovateľ informuje Užívateľa, že pri vytvorení Užívateľského konta a kedykoľvek počas používania Aplikácie a/alebo Webovej aplikácie a služieb, ktoré sú prostredníctvom nich
poskytované, má Užívateľ právo preukázateľne udeliť súhlas na účely priameho marketingu v zmysle ust. § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) prostredníctvom zasielania emailových správ a/alebo SMS správ na kontaktné adresy, ktoré Užívateľ uviedol pri vytvorení Užívateľského konta alebo ktoré Užívateľ uviedol pri používaní Aplikácie a/alebo Webovej aplikácie a/alebo prostredníctvom notifikácií v Aplikácií, na účely priameho marketingu a zasielania personalizovanej reklamy a marketingových ponúk na tovary a služby, ktoré ponúkajú a/alebo poskytujú zmluvní partneri Poskytovateľa, na základe profilovania Užívateľa (profilovaním je priraďovanie informácií o správaní Užívateľa k ďalším osobným údajom Užívateľa za účelom analýzy, predvídania správania a individualizácií reklamných a marketingových ponúk pre konkrétneho Užívateľa). Správy a/alebo notifikácie podľa predchádzajúcej vety môžu mať informačný alebo reklamný charakter a ich pôvodcom je vždy Poskytovateľ. Užívateľ môže udeliť alebo odvolať súhlas podľa tohto bodu VOP prostredníctvom zaškrtnutia tzv. tickboxu v Aplikácií a/alebo Webovej aplikácií. Súhlas podľa tohto bodu je udelený na celé obdobie trvania zmluvného vzťahu medzi Užívateľom a Poskytovateľom v zmysle týchto VOP, t. j. na obdobie odo dňa udelenia súhlasu (súhlas možno udeliť aj pri prvom nastavení Aplikácie, t. j. pri vzniku zmluvného vzťahu medzi Užívateľom a Poskytovateľom, ale aj kedykoľvek počas používania Aplikácie a/alebo Webovej aplikácie na základe slobodného rozhodnutia Užívateľa) do dňa ukončenia zmluvného vzťahu v zmysle bodu 13.1. VOP (t. j. do dňa výmazu Užívateľského konta a/alebo do dňa ukončenia prevádzkovania Aplikácie a/alebo Webovej aplikácie) najdlhšie však na obdobie 10 rokov odo dňa udelenia tohto súhlasu, podľa toho, čo nastane skôr. Užívateľ môže súhlas udelený podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať podľa vlastného uváženia. Súhlas udelený podľa tohto bodu 9.2. VOP sa považuje za súhlas v zmysle § 62 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách, v zmysle GDPR a ZoOÚ a v zmysle ustanovenia § 3 ods. 3 zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9.3. Poskytovateľ informuje Užívateľa, že v zmysle ust. § 62 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách ho môže oslovovať prostredníctvom zasielania emailových správ a/alebo SMS správ na kontaktné adresy, ktoré Užívateľ uviedol pri vytvorení Užívateľského konta alebo ktoré Užívateľ uviedol pri používaní Aplikácie a/alebo Webovej aplikácie a/alebo prostredníctvom notifikácií v Aplikácií na účely priameho marketingu vlastných podobných tovarov a služieb. Správy podľa prechádzajúcej vety môžu mať informačný alebo reklamný charakter a ich pôvodcom je Poskytovateľ. Poskytovateľ bude spracúvať osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu. Užívateľ je oprávnený Poskytovateľovi kedykoľvek oznámiť svoj nesúhlas so zasielaním týchto emailových správ, SMS správy alebo notifikácií prostredníctvom kontaktného formulára v Aplikácií a/alebo Webovej aplikácií.

10. REKLAMÁCIE A NÁROKY Z VÁD

10.1. Vzhľadom na bezodplatnosť používania Aplikácie a/alebo Webovej aplikácie a služieb prostredníctvom nich poskytovaných, nevzniká Poskytovateľovi zodpovednosť za vady Aplikácie a/alebo Webovej aplikácie a služieb prostredníctvom nich poskytovaných. V súvislosti s uvedeným teda Užívateľovi nevznikajú žiadne nároky z titulu vád Aplikácie a/alebo Webovej aplikácie a služieb prostredníctvom nich poskytovaných.
10.2. Ak Užívateľ počas používania Aplikácie a/alebo Webovej aplikácie a služieb prostredníctvom nich poskytovaných narazí na akúkoľvek vadu alebo nedostatok, môže sa obrátiť na technickú podporu Poskytovateľa prostredníctvom emailovej adresy konta@eblocky.sk, za účelom vyriešenia tohto technického problému.

11. UKONČENIE POUŽÍVANIA APLIKÁCIE A WEBOVEJ APLIKÁCIE

11.1. Užívateľ je oprávnený kedykoľvek ukončiť používanie Aplikácie. Užívateľ môže ukončiť používanie Aplikácie odhlásením sa z Užívateľského konta a odinštalovaním Aplikácie zo svojho Mobilného zariadenia.
11.2. Užívateľ berie na vedomie, že po odhlásení sa z Užívateľského konta a odinštalovaní Aplikácie zo svojho Mobilného zariadenia, bude Poskytovateľ naďalej archivovať Užívateľské konto Užívateľa, za účelom sprístupnenia Užívateľského konta po opätovnom nainštalovaní Aplikácie na Mobilné zariadenie Užívateľa a/alebo prostredníctvom Webovej aplikácie.
11.3. Užívateľ je na základe vlastného rozhodnutia a uváženia oprávnený kedykoľvek požiadať Poskytovateľa o vymazanie Užívateľského konta a Databázy Užívateľa, ktoré sú prevádzkované Poskytovateľom. Túto požiadavku môže Užívateľ zadať prostredníctvom emailovej adresy: konta@eblocky.sk.
11.4. Užívateľ výslovne berie na vedomie, že výmazom Užívateľského konta a Databázy Užívateľa budú všetky údaje Užívateľa, vrátane uložených eDokladov Užívateľa, trvalo odstránené z hardvérového vybavenia Poskytovateľa, bez možnosti ich obnovenia v budúcnosti. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu spôsobenú vymazaním Užívateľského konta a Databázy Užívateľa podľa bodu 11.3 tohto článku VOP.
11.5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek obmedziť alebo prerušiť funkčnosť Aplikácie a/alebo Webovej aplikácie vo vzťahu k Užívateľovi, a to najmä, nie však výlučne, z dôvodu zneužívania alebo podozrenia zo zneužívania Aplikácie a/alebo Webovej Aplikácie zo strany Užívateľa v prípade, ak Užívateľ používa Aplikáciu a/Alebo Webovú aplikáciu v rozpore s týmito VOP, všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi alebo dobrými mravmi.
11.6. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek, podľa vlastného uváženia, obmedziť alebo prerušiť funkčnosť Aplikácie a/alebo Webovej aplikácie alebo akejkoľvek ich časti v prípade, ak sa Poskytovateľ rozhodne ukončiť prevádzkovanie Aplikácie a/alebo Webovej aplikácie alebo akejkoľvek ich časti a/alebo funkcionality. V prípade postupu podľa tohto bodu VOP bude Užívateľ upozornený na ukončenie prevádzkovania Aplikácie a/alebo Webovej aplikácie v primeranej dobe pred samotným ukončením prevádzkovania Aplikácie a/alebo Webovej aplikácie Poskytovateľom.
11.7. S prihliadnutím na možnosť ukončenia používania Aplikácie a/alebo Webovej aplikácie v zmysle bodu 11.1 tohto článku VOP a s ohľadom na ustanovenie bodu 7.1 čl. 7 týchto VOP, Poskytovateľ nie je povinný informovať Užívateľa o jeho práve na odstúpenie do zmluvy založenej medzi Zmluvnými stranami v zmysle týchto VOP.

12. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

12.1. V prípade, ak Užívateľ nie je spokojný so spôsobom, akým Poskytovateľ vybavil jeho podnet alebo sťažnosť, alebo ak sa Užívateľ domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva, má Užívateľ právo požiadať Poskytovateľa o nápravu prostredníctvom emailovej adresy: konta@eblocky.sk.
12.2. Ak Poskytovateľ na žiadosť Užívateľa v zmysle bodu 12.1 tohto článku VOP odpovedal zamietavo alebo ak na takúto žiadosť Užívateľa neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania Užívateľom, má Užívateľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporu v zmysle ust. § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
12.3. Subjektom príslušným na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Poskytovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát SOI, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Bajkalská 21/A, p. p. 29, 827 99 Bratislava, alebo iná príslušná osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je dostupný na internetovej stránke: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskychsporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1). Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty, spotrebiteľ je oprávnený zvoliť si subjekt alternatívneho riešenia sporu.
12.4. Užívateľ je oprávnený na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu na riešenie sporov online, ktorá je dostupná na internetovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1. Vytvorením Užívateľského konta dochádza k vzniku zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Užívateľom. Obsah takto uzatvorenej zmluvy tvoria tieto VOP v znení platnom ku dňu vytvorenia Užívateľského konta a znení neskorších zmien. Zmluva sa uzatvára na dobu trvania Užívateľského konta a zaniká dňom výmazu Užívateľského konta a/ alebo dňom ukončenia prevádzkovania Aplikácie a Webovej aplikácie zo strany Poskytovateľa.
13.2. Poskytovateľ je oprávnený tieto VOP kedykoľvek jednostranne zmeniť, aktualizovať alebo doplniť, a to najmä z dôvodov zmien Aplikácie alebo Webovej aplikácie, z dôvodov prevádzkových potrieb Poskytovateľa, z dôvodov obchodných rozhodnutí Poskytovateľa alebo z dôvodov legislatívnych zmien, pričom na platnosť a účinnosť aktualizácie, zmeny alebo doplnenia VOP sa nevyžaduje predchádzajúci ani následný súhlas Užívateľa. Aktualizáciu, zmenu alebo doplnenie týchto VOP Poskytovateľ oznámi Užívateľovi pred nadobudnutím účinnosti takejto zmeny VOP, a to zobrazením príslušnej správy v Aplikácií a alebo zaslaním upozornenia na zmenu VOP na emailovú adresu Užívateľa, ktorú Užívateľ uviedol pri registrácií Užívateľského konta. Týmto postupom sa notifikačná povinnosť Poskytovateľa voči Užívateľovi považuje za splnenú.
13.3. Ak sa ukáže niektoré z ustanovení týchto VOP ako neplatné, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení týchto VOP.
13.4. Zmluvné vzťahy medzi Zmluvnými stranami výslovne neupravené v týchto VOP sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
13.5. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom …………….

Scroll to Top