Všeobecné obchodné podmienky aplikácie eBločky

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú právny vzťah a z neho vyplývajúce práva a povinnosti medzi obchodnou spoločnosťou VENARI, s. r. o., so sídlom Narcisová 16, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 44 486 430, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 55308/B ako Poskytovateľom a Užívateľom v súvislosti s používaním Aplikácie s názvom eBločky a služieb poskytovaných prostredníctvom Aplikácie.
1.2. Užívateľ berie na vedomie, že Aplikácia a Webová aplikácia v zmysle týchto VOP vrátane ich úprav a zmien, sú dielom v zmysle ustanovení zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov, a teda toto dielo požíva ochranu v zmysle ustanovení tohto zákona. Poskytovateľ je oprávnený poskytovať tretím osobám používanie Aplikácie a Webovej aplikácie na základe licencie. Užívateľ nie je oprávnený Aplikáciu a/alebo Webovú aplikáciu bez súhlasu Poskytovateľa rozširovať, rozmnožovať, alebo s nimi inak nakladať spôsobom, ktorý je odlišný od spôsobu požívania Aplikácie a Webovej aplikácie podľa týchto VOP.
1.3. Právny vzťah medzi Poskytovateľom a Užívateľom je založený na dobu neurčitú. Poskytovateľ alebo Užívateľ sú oprávnení ukončiť právny vzťah založený medzi nimi kedykoľvek v zmysle ustanovení článku 11. týchto VOP.
1.4. Užívateľ dobrovoľným vytvorením Užívateľského konta (registráciou) a/alebo inštaláciou Aplikácie (v prípade, ak si Užívateľ nevytvoril Užívateľské konto prostredníctvom Webovej aplikácie) potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto VOP a súhlasí s nimi. Tento súhlas potvrdzuje aj pri registrácií Užívateľského konta. Potvrdením týchto VOP za právnickú osobu Užívateľ vyhlasuje, že je oprávnený konať za túto osobu.

2. DEFINÍCIE POJMOV

2.1. Poskytovateľom je obchodná spoločnosť VENARI, s. r. o., so sídlom Narcisová 16, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 44 486 430, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 55308/B.
2.2. Užívateľ je každá fyzická alebo právnická osoba s vytvoreným Užívateľským kontom, ktorá využíva Aplikáciu a služby prostredníctvom nej poskytované.
2.3. Zmluvné strany sú Poskytovateľ a Užívateľ.
2.4. Aplikácia je aplikácia s názvom „eBločky“ určená pre mobilné zariadenia s operačným systémom Android a/alebo iOS, ktorá slúži na archiváciu a ďalšiu správu eDokladov.
2.5. Mobilné zariadenie je mobilný telefón, tablet alebo iné zariadenie, ktoré spĺňa hardvérové a softvérové požiadavky pre inštaláciu a používanie Aplikácie.
2.6. Doklad je pokladničný doklad alebo iný doklad vyhotovený v systéme e-kasa obsahujúci unikátny identifikátor dokladu (ďalej len „UID“) v zmysle ustanovení zákona č. 289/2008 Z. z. Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a ktorý v prípade fyzickej osoby spotrebiteľa spĺňa okrem náležitostí prvej časti vety aj náležitosti dokladu o kúpe v zmysle ustanovenia § 16 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
2.7. eDoklad je elektronická kópia Dokladu uložená v strojovo čitateľnom formáte v Databáze Užívateľa.
2.8. Databáza Užívateľa je online úložný priestor alokovaný Poskytovateľom pre uloženie eDokladov Užívateľa v Užívateľskom konte, ktorý je prístupný Užívateľovi.
2.9. Užívateľské konto je konto Užívateľa, ktoré je vytvorené v Aplikácií alebo prostredníctvom Webovej aplikácie, ktoré je Užívateľovi prístupné v Aplikácií i Webovej aplikácií a ktoré slúži na archiváciu a ďalšiu správu eDokladov.
2.10. Webová aplikácia je internetová aplikácia prevádzkovaná a spravovaná Poskytovateľom na webovej stránke www.eblocky.sk, ktorá umožňuje Užívateľovi správu Užívateľského konta a eDokladov.
2.11. Vernostná karta je karta alebo iné médium vystavené treťou osobou – vystaviteľom karty (obvykle obchodníkom), ktoré obsahuje čiarový kód alebo QR kód skenovateľný prostredníctvom fotoaparátu, a ktorá je určená na získanie rôznych výhod poskytovaných vystaviteľom karty.
2.12. Digitálna vernostná karta, je súbor elektronických dát uložený v Aplikácii, ktorý umožňuje zobrazenie Vernostnej karty v rámci rozhrania Aplikácie.
2.13. Služba Vernostné karty je funkcia Aplikácie umožňujúca vytváranie a používanie Digitálnych vernostných kariet.

3. INŠTALÁCIA APLIKÁCIE

3.1. Pre riadnu funkčnosť a používanie Aplikácie a služieb poskytovaných prostredníctvom Aplikácie je nevyhnutná jej inštalácia na Mobilnom zariadení. Aplikácia je voľne dostupná na stiahnutie pre Užívateľov v obchode s aplikáciami v závislosti od operačného systému Mobilného zariadenia Užívateľa (v prípade operačného systému Android – Google Play, v prípade operačného systému iOS – App Store).
3.2. Po stiahnutí a úspešnom nainštalovaní Aplikácie na Mobilné zariadenie Užívateľa je pre riadnu funkčnosť a používanie Užívateľ povinný identifikovať sa prostredníctvom svojho Užívateľského konta, a to buď vykonaním registrácie podľa pokynov Poskytovateľa uvedených pri registrácií (ak Užívateľ nemá vytvorené Užívateľské konto a ide o prvé prihlásenie Užívateľa) alebo prihlásením sa Užívateľa do svojho Užívateľského konta, prostredníctvom prihlasovacích údajov uvedených Užívateľom pri registrácií (ak ide o Užívateľa, ktorý má úspešne vytvorené Užívateľské konto a ide o nové/opakové prihlásenie Užívateľa do Užívateľského konta prostredníctvom Aplikácie). Na prihlásenie sa do Aplikácie a/alebo Webovej aplikácie môže Užívateľ využiť aj možnosť prihlásenia sa svojim účtom na sociálnej sieti Facebook alebo svojim Google účtom.
3.3. Užívateľ je povinný chrániť svoje Mobilné zariadenie a najmä prístup k Aplikácií pred neoprávneným prístupom tretej osoby, pred stratou, krádežou, odcudzením alebo iným zneužitím. Užívateľ je povinný zabezpečiť svoje Mobilné zariadenie v prípade potreby jeho riadnym zablokovaním podľa podmienok a možností operačného systému Mobilného zariadenia. Užívateľ je oprávnený zamedziť prístup k Užívateľskému kontu prostredníctvom Aplikácie nainštalovanej v Mobilnom zariadení tak, že sa z Aplikácie dočasne odhlási.
3.4. Užívateľ je povinný zabezpečiť dôvernosť a utajenie svojich prihlasovacích údajov k Aplikácií, ktoré sú potrebné pre prihlásenie do Užívateľského konta v Aplikácií. Poskytovateľ nezodpovedá Užívateľovi za škody spôsobené zneužitím prihlasovacích údajov treťou osobou na strane Užívateľa.
3.5. V prípade zneužitia prihlasovacích údajov Užívateľa k Užívateľskému kontu alebo v prípade podozrenia z narušenia bezpečnosti prihlasovacích údajov Užívateľa k Užívateľskému kontu je Užívateľ povinný túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu Poskytovateľovi prostredníctvom emailovej adresy Poskytovateľa : konta@eblocky.sk.
3.6. Užívateľ je v prípade zabudnutia, straty alebo v prípade iného zneužitia prihlasovacích údajov k Užívateľskému kontu alebo v prípade podozrenia zo zneužitia prihlasovacích údajov k Užívateľskému kontu oprávnený požiadať Poskytovateľa o vygenerovanie nových prihlasovacích údajov k Užívateľskému kontu.
3.7. V prípade zneužitia prihlasovacích údajov Užívateľa alebo v prípade podozrenia z narušenia Užívateľského konta je Užívateľ povinný vykonať alebo zabezpečiť vykonanie všetkých nevyhnutných úkonov smerujúcich k upusteniu od takéhoto stavu alebo od činností, ktoré porušujú všeobecne záväzné platné právne predpisy; zodpovednosť Užívateľa za prípadnú škodu spôsobenú Poskytovateľovi tým nie je dotknutá.
3.8. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť ochranu prihlasovacích údajov Užívateľa do Užívateľského konta, ako aj ochranu údajov Užívateľa uložených v Užívateľskom konte a Databáze Užívateľa pred neoprávneným zásahom alebo ich zneužitím tretími osobami.

4. POUŽÍVANIE APLIKÁCIE, ULOŽENIE EDOKLADU, SPRÁVA EDOKLADOV

4.1. Na zabezpečenie riadneho fungovania a používania Aplikácie je potrebný prístup Aplikácie k fotoaparátu Mobilného zariadenia a pripojenie k sieti internet.
4.2. Uloženie eDokladu má Užívateľ možnosť vykonať zaznamenaním UID Dokladu, ktorý je najčastejšie vyobrazený vo forme QR kódu, prostredníctvom fotoaparátu svojho Mobilného zariadenia.
4.3. Zaznamenaním UID Dokladu podľa predchádzajúceho bodu tohto článku VOP budú UID a ostatné údaje Dokladu porovnané s údajmi v systéme e-kasa prostredníctvom verejne dostupných nástrojov na overenie Dokladu s cieľom zistiť, či boli údaje z Dokladu vyhotovené a zaevidované v systéme e-kasa.
4.4. Podmienkou vytvorenia eDokladu je evidovanie Dokladu v systéme e-kasa.
4.5. Ak je Doklad evidovaný v systéme e-kasa, Užívateľ zaznamenaním UID Dokladu uloží údaje overeného Dokladu v rozsahu poskytovanom systémom e-kasa prostredníctvom verejne dostupných nástrojov na overenie Dokladu. Takto spracované údaje tvoria eDoklad, ktorý je po overení Dokladu uložený v Databáze Užívateľa.
4.6. Ak Doklad nie je evidovaný v systéme e-kasa, Aplikácia vykoná opakovane overenie Dokladu.
4.7. Ak UID nespĺňa zákonom stanovené parametre pre overenie Dokladu, Aplikácia nevykoná overenie údajov Dokladu podľa bodu 4.3 tohto článku VOP, o čom je Užívateľ v Aplikácií upozornený.
4.8. Poskytovateľ je povinný eDoklad uložiť v Databáze Užívateľa, ktorá je Užívateľovi prístupná pomocou Užívateľského konta, do ktorého sa Užívateľ môže prihlásiť prostredníctvom Aplikácie alebo Webovej aplikácie. Poskytovateľ opatrí eDoklad nevyhnutnými bezpečnostnými prvkami. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na odstránenie časti Databázy Užívateľa v prípade, že by dochádzalo k zahlcovaniu jeho systémov z dôvodu veľkého množstva spracovaných dát. Užívateľ týmto dáva Poskytovateľovu súhlas aby vytvorené eDoklady mohol bezplatne zapracovať do svojej vlastnej databázy a spracoval údaje z týchto eDokladov vo svojej vlastnej databáze.
4.9. Užívateľ má prostredníctvom Užívateľského konta, do ktorého sa môže prihlásiť prostredníctvom Aplikácie alebo Webovej aplikácie, prístup k všetkým svojim eDokladom, ktoré môže ďalej spravovať. Užívateľ si môže pre lepšiu správu eDokladov vytvárať skupiny označené štítkami, pomocou ktorých môže Užívateľ jednoducho a prehľadne ukladať eDoklady do ním vytvorených skupín pre ľahšiu správu uložených eDokladov. Poskytovateľ je povinný uložiť eDoklady tak, aby Užívateľ mohol jednoducho vyhľadať požadovaný uložený eDoklad, a to aj za pomoci Užívateľom vytvorených skupín eDokladov označených štítkami. V rámci správy svojich uložených eDokladov môže Užívateľ podľa dostupných funkcionalít Aplikácie a/alebo Webovej aplikácie vytvárať prehľady o uložených eDokladoch na základe Užívateľom zvolených parametrov požadovaného prehľadu. Akýkoľvek výstup prehľadu uložených eDokladov Užívateľa je k dispozícií výhradne iba Užívateľovi na základe jeho používania danej funkcionality Aplikácie a/alebo Webovej aplikácie.
4.10. Užívateľ v plnom rozsahu zodpovedá za to, že Doklad a s ním spojené UID, ktorý bol overený v súlade s bodom 4.3 tohto článku VOP a z ktorého je vyhotovený eDoklad, má Užívateľ v oprávnenej držbe a je vlastníkom tovaru alebo užívateľom služby, ku ktorým bol Doklad vystavený.
4.11. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah Dokladu, ktorý Užívateľ zaznamenal/overil prostredníctvom Aplikácie. Poskytovateľ rovnako tak nenesie žiadnu/akúkoľvek zodpovednosť za obsah eDokladu, ktorý je uložený v Databáze Užívateľa.
4.12. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť alebo záruky za akékoľvek nároky Užívateľa spojené s tovarmi alebo službami, ktoré sú predmetom právneho vzťahu Užívateľa s akoukoľvek treťou osobou, vo vzťahu ku ktorým bol vydaný Doklad. Užívateľ nie je oprávnený uplatňovať si u Poskytovateľa akékoľvek nároky z právneho vzťahu založeného medzi Užívateľom a akoukoľvek treťou osobou, ktorého potvrdením je Doklad.
4.13. Užívateľ nie je oprávnený umožniť tretej osobe užívať Aplikáciu prostredníctvom jeho Užívateľského konta, každé Užívateľské konto smie byť užívané iba jednou osobou, pokiaľ Poskytovateľ nerozhodne inak. Ak Užívateľ umožní tretej osobe používať Aplikáciu prostredníctvom jeho Užívateľského konta, tak zodpovedá za konanie tejto tretej osoby akoby konal sám.
4.14. Služba Vernostné karty
Prostredníctvom služby Vernostné karty umožňuje Aplikácia Užívateľovi vytvorenie Digitálnej vernostnej karty z Vernostných kariet Užívateľa. Digitálna vernostná karta je vytvorená digitálnym spracovaním čiarového alebo QR kódu Vernostnej karty. Po vytvorení Digitálnej vernostnej karty je možné v Aplikácii zobraziť čiarový alebo QR kód z Vernostnej karty. Digitálna vernostná karta neumožňuje žiadne funkčné prepojenie so systémom vystaviteľa Vernostnej karty a slúži výhradne za zobrazovanie čiarového alebo QR kódu Vernostnej karty v Aplikácii. Užívateľ akceptuje nasledujúce podmienky platné pre používanie funkcie Digitálne vernostnej karty:
• Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za funkčnosť Digitálnej vernostnej karty a jej súlad so systémami vystaviteľa Vernostnej karty;
• Digitálna vernostná karta nenahrádza Vernostnú kartu;
• Užívateľ by mal z obozretnosti mať k dispozícii aj Vernostnú kartu;
• Užívateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek pristúpiť k obmedzeniu alebo zrušeniu funkcie Digitálnych vernostných kariet, pričom Užívateľ nemá nárok na žiadnu náhradu spojenú s týmto úkonom Poskytovateľa;
• Výluky zo zodpovednosti opísané v týchto VOP sa vzťahujú aj na funkciu Digitálnych vernostných kariet;
• Na používanie Digitálnych vernostných sa vzťahujú pravidlá určené vystaviteľom Vernostnej karty, ktorá bola prevedená do Digitálnej vernostnej karty v Aplikácii;
• Užívateľ sa zaväzuje nevytvárať a nepoužívať Digitálne vernostné karty pokiaľ by tým porušil podmienky vystaviteľa Vernostnej karty alebo pokiaľ mu Vernostná karta nepatrí.

5. LICENCIA

5.1. Stiahnutím a nainštalovaním Aplikácie do Mobilného zariadenia Užívateľa Užívateľ vytvára trvalú rozmnoženinu Aplikácie vo svojom Mobilnom zariadení. Táto rozmnoženina Aplikácie je určená výlučne pre osobné potreby a použitie Užívateľa a Užívateľ nie je oprávnený používať Aplikáciu na komerčné účely a bez predchádzajúceho výslovného súhlasu Poskytovateľa Užívateľ nie je oprávnený používať Aplikáciu alebo akúkoľvek jej časť použiť ako súčasť iných riešení, bez ohľadu na ich povahu alebo formu. Licencia nezahŕňa oprávnenie na používanie akýchkoľvek obrazových diel a ochranných známok, ktoré sú dostupné v GUI. Užívateľ nie je oprávnený tieto časti Aplikácie žiadnym spôsobom používať.
5.2. Poskytovateľ poskytuje Užívateľovi osobnú, nevýhradnú licenciu na používanie Aplikácie. Poskytovateľ je oprávnený zrušiť nevýhradnú licenciu poskytnutú Užívateľovi, ak v budúcnosti poskytne tretej osobe výhradnú licenciu.
5.3. Licencia je udelená na dobu trvania Užívateľského konta alebo do doby kedy bude obmedzený či vylúčený prístup Užívateľa k Aplikácii a Webovej aplikácii, prípadne do doby ukončenia Aplikácie a Webovej aplikácie.
5.4. Predmetom licencie je užívanie Aplikácie prostredníctvom grafického užívateľského rozhrania (GUI). Užívateľovi nie sú v rámci udelenej licencie sprístupnené zdrojové kódy Aplikácie. Užívateľ sa výslovne zaväzuje dodržiavať zákaz reverzného inžinierstva alebo akejkoľvek inej podobnej formy/postupu vyhotovenia kópie alebo odvodeniny Aplikácie alebo akejkoľvek jej časti.
5.5. Licencia je udelená iba pre územie Európskej únie, pokiaľ Poskytovateľ nerozhodne inak
5.6. Predmetom licencie nie je oprávnenie Aplikáciu alebo akúkoľvek jej časť meniť, upravovať alebo akokoľvek inak spracovať a/alebo vyhotovovať z Aplikácie alebo akejkoľvek jej časti odvodené diela.
5.7. Licencia podľa bodu 5.2 s udeľuje ako bezodplatná, pričom v súlade s bodom 13.2. týchto VOP môže Poskytovateľ rozhodnúť o zmene VOP a spoplatnení licencie.
5.8. Užívateľ nie je oprávnený udelenú licenciu podľa týchto VOP postúpiť, ani udeliť sublicenciu, a to ani čiastočne. Zánikom alebo smrťou Užívateľa poskytnutá licencia zaniká.
5.9. Ustanovenia tohto článku VOP sa primerane vzťahujú aj na všetky a akékoľvek aktualizácie Aplikácie, ktorými bude pôvodná Aplikácia menená alebo doplnená.
5.10. Užívateľ vytvorením Užívateľského konta a/alebo stiahnutím a nainštalovaním Aplikácie nenadobúda žiadne práva k Aplikácií, okrem práva na užívanie Aplikácie v súlade s týmito VOP.
5.11. Ustanovenia tohto článku VOP sa primerane vzťahujú aj na používanie Webovej aplikácie.

6. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

6.1. Užívateľ je oprávnený prostredníctvom Aplikácie ukladať eDoklady do Databázy Užívateľa, ktorá je prístupná z Užívateľského konta, a využívať Aplikáciu a Webovú aplikáciu na správu eDokladov.
6.2. Užívateľ je povinný pri používaní Aplikácie a Webovej aplikácie dodržiavať všeobecne záväzné platné právne predpisy a dobré mravy. Užívateľ nesmie používať Aplikáciu a Webovú aplikáciu spôsobom, ktorým by porušil alebo ohrozil práva tretích osôb alebo by tým ohrozil dobré meno a povesť Poskytovateľa. Užívateľ nesmie Služby a Aplikáciu a Webovú aplikáciu používať spôsobom, ktorý by zahlcoval infraštruktúru Poskytovateľa.
6.3. Užívateľ sa zaväzuje užívať Aplikáciu a Webovú aplikáciu len pre svoju osobnú potrebu v súlade s udelenou licenciou podľa článku 5 týchto VOP.
6.4. Užívateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia týchto VOP v aktuálnom znení.
6.5. Poskytovateľ sa zaväzuje umožniť Užívateľovi využívať Aplikáciu a Webovú aplikáciu, ukladať a spravovať eDoklady v rozsahu podľa týchto VOP.
6.6. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť Užívateľovi prístup do Užívateľského konta prostredníctvom Aplikácie alebo Webovej aplikácie, v miere podľa rozhodnutia Poskytovateľa.
6.7. Poskytovateľ je oprávnený dočasne prerušiť prístup k Aplikácií alebo jej funkcionalitám, k Webovej aplikácií, k Užívateľskému kontu a/alebo k Databáze Užívateľa na nevyhnutne dlhú dobu v prípade aktualizácie a/alebo údržby Aplikácie, Webovej aplikácie a/alebo hardvérového vybavenia slúžiaceho na prevádzkovanie Webovej aplikácie, Užívateľských kont alebo Databáz Užívateľov. V takom prípade nemá Užívateľ právo na náhradu škody spôsobenej nefunkčnosťou Aplikácie alebo Webovej aplikácie a/alebo nedostupnosťou Užívateľského konta a/alebo Databázy Užívateľa.
6.8. Poskytovateľ je oprávnený na základe vlastného rozhodnutia kedykoľvek implementovať a/alebo odoberať prvky a funkcie Aplikácie a/alebo Webovej aplikácie, je oprávnený na základe vlastného rozhodnutia kedykoľvek aktualizovať Aplikáciu a/alebo Webovú aplikáciu, pričom tieto aktualizácie môžu mať priamy a/alebo nepriamy vplyv na spôsob fungovania Aplikácie, Webovej aplikácie alebo služieb prostredníctvom nich poskytovaných a/alebo prístupných.
6.9. Poskytovateľ Užívateľovi negarantuje ani nezaručuje, že Aplikácia a/alebo Webová aplikácia budú prístupné z akéhokoľvek zariadenia používaného Užívateľom.
6.10. Poskytovateľ je oprávnený v rámci Aplikácie a Webovej aplikácie zorganizovať rôzne formy súťaží, do ktorých sa bude môcť Užívateľ spĺňajúci Poskytovateľom stanovené požiadavky zapojiť. Tieto súťaže nebudú hazardnými hrami a nebude s nimi spojený peňažný vklad Užívateľa. Za účelom organizovania súťaže zverejní Poskytovateľ osobitné podmienky súťaže, ktorých potvrdením sa Užívateľ zapojí do súťaže.

7. ODMENA ZA POUŽÍVANIE APLIKÁCIE A WEBOVEJ APLIKÁCIE

7.1. Stiahnutie, inštalácia a používanie Aplikácie a používanie Webovej aplikácie ako aj používanie služieb prostredníctvom nich poskytovaných a prístupných je bezodplatné. Poskytovateľ Užívateľovi neúčtuje žiadnu odmenu alebo poplatky. Poskytovateľ je oprávnený v budúcnosti používanie Aplikácie a Webovej aplikácie spoplatniť.
7.2. V súvislosti so stiahnutím a používaním Aplikácie a Webovej aplikácie môžu byť Užívateľovi účtované poplatky spojené s poskytovaním internetového pripojenia alebo mobilného dátového prenosu, ktoré zabezpečuje poskytovateľ telekomunikačných a dátových služieb, s ktorým má Užívateľ uzatvorenú osobitnú zmluvu. Tieto náklady znáša Užívateľ v plnom rozsahu.

8. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

8.1. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu spôsobenú Užívateľovi akoukoľvek vadou Dokladu a z neho vyplývajúceho eDokladu.
8.2. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú Užívateľovi nefunkčnosťou Aplikácie alebo Webovej aplikácie a/alebo spôsobenú nedostupnosťou Užívateľského konta a/alebo Databázy Užívateľa. Poskytovateľ nezodpovedá ani za škodu spôsobenú v dôsledku udalostí alebo javov, ktoré nastali nezávisle od vôle Poskytovateľa.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1. Užívateľ vytvorením Užívateľského konta a používaním Aplikácie a/alebo Webovej aplikácie poskytuje Poskytovateľovi údaje, ktoré Poskytovateľ spracúva v rozsahu, spôsobom a na účely, ktoré sú v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoOÚ“). Osobné údaje Užívateľa sú spracúvané Poskytovateľom na účel uzavretia a plnenia zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami v zmysle týchto VOP a plnenia záväzkov z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, na účely plnenia zákonných povinností Poskytovateľa, na účel priameho marketingu, na účel vybavovania žiadostí alebo sťažností Užívateľa. Bližšie informácie o ochrane osobných údajov sú uvedené v zásadách spracúvania osobných údajov, ktoré sú dostupné TU.
9.2. Poskytovateľ informuje Užívateľa, že pri vytvorení Užívateľského konta a kedykoľvek počas používania Aplikácie a/alebo Webovej aplikácie a služieb, ktoré sú prostredníctvom nich poskytované, má Užívateľ právo preukázateľne udeliť súhlas na účely priameho marketingu v zmysle ust. § 116 ods. 3 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) prostredníctvom zasielania emailových správ a/alebo SMS správ na kontaktné adresy, ktoré Užívateľ uviedol pri vytvorení Užívateľského konta alebo ktoré Užívateľ uviedol pri používaní Aplikácie a/alebo Webovej aplikácie a/alebo prostredníctvom notifikácií v Aplikácií, na účely priameho marketingu a zasielania personalizovanej reklamy a marketingových ponúk na tovary a služby, ktoré ponúkajú a/alebo poskytujú zmluvní partneri Poskytovateľa, na základe profilovania Užívateľa (profilovaním je priraďovanie informácií o správaní Užívateľa k ďalším osobným údajom Užívateľa za účelom analýzy, predvídania správania a individualizácií reklamných a marketingových ponúk pre konkrétneho Užívateľa). Správy a/alebo notifikácie podľa predchádzajúcej vety môžu mať informačný alebo reklamný charakter a ich pôvodcom je vždy Poskytovateľ. Užívateľ môže udeliť alebo odvolať súhlas podľa tohto bodu VOP prostredníctvom zaškrtnutia tzv. tickboxu v Aplikácií a/alebo Webovej aplikácií. Súhlas podľa tohto bodu je udelený na celé obdobie trvania zmluvného vzťahu medzi Užívateľom a Poskytovateľom v zmysle týchto VOP, t. j. na obdobie odo dňa udelenia súhlasu (súhlas možno udeliť aj pri prvom nastavení Aplikácie, t. j. pri vzniku zmluvného vzťahu medzi Užívateľom a Poskytovateľom, ale aj kedykoľvek počas používania Aplikácie a/alebo Webovej aplikácie na základe slobodného rozhodnutia Užívateľa) do dňa ukončenia zmluvného vzťahu v zmysle bodu 13.1. VOP (t. j. do dňa výmazu Užívateľského konta a/alebo do dňa ukončenia prevádzkovania Aplikácie a/alebo Webovej aplikácie) najdlhšie však na obdobie 10 rokov odo dňa udelenia tohto súhlasu, podľa toho, čo nastane skôr. Užívateľ môže súhlas udelený podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať podľa vlastného uváženia. Súhlas udelený podľa tohto bodu 9.2. VOP sa považuje za súhlas v zmysle § 116 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách, v zmysle GDPR a ZoOÚ a v zmysle ustanovenia § 3 ods. 3 zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9.3. Poskytovateľ informuje Užívateľa, že v zmysle ust. § 116 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách ho môže oslovovať prostredníctvom zasielania emailových správ a/alebo SMS správ na kontaktné adresy, ktoré Užívateľ uviedol pri vytvorení Užívateľského konta alebo ktoré Užívateľ uviedol pri používaní Aplikácie a/alebo Webovej aplikácie a/alebo prostredníctvom notifikácií v Aplikácií na účely priameho marketingu vlastných podobných tovarov a služieb. Správy podľa prechádzajúcej vety môžu mať informačný alebo reklamný charakter a ich pôvodcom je Poskytovateľ. Poskytovateľ bude spracúvať osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu. Užívateľ je oprávnený Poskytovateľovi kedykoľvek oznámiť svoj nesúhlas so zasielaním týchto emailových správ, SMS správy alebo notifikácií prostredníctvom kontaktného formulára v Aplikácií a/alebo Webovej aplikácií. Pri priamom marketingu našich vlastných tovarov a služieb sa okrem výslovného súhlasu môžem Poskytovať oprieť aj o oprávnenie na šírenie takejto reklamy podľa ust. § 116. ods. 15 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, teda oprávnenie zasielať ponuky osobám, ktoré prejavili záujem o naše tovary a služby. Vytvorením Užívateľského konta pritom Užívateľ prejavuje záujem o služby Poskytovateľa.

10. REKLAMÁCIE A NÁROKY Z VÁD

10.1. Vzhľadom na bezodplatnosť používania Aplikácie a/alebo Webovej aplikácie a služieb prostredníctvom nich poskytovaných, nevzniká Poskytovateľovi zodpovednosť za vady Aplikácie a/alebo Webovej aplikácie a služieb prostredníctvom nich poskytovaných. V súvislosti s uvedeným teda Užívateľovi nevznikajú žiadne nároky z titulu vád Aplikácie a/alebo Webovej aplikácie a služieb prostredníctvom nich poskytovaných.
10.2. Ak Užívateľ počas používania Aplikácie a/alebo Webovej aplikácie a služieb prostredníctvom nich poskytovaných narazí na akúkoľvek vadu alebo nedostatok, môže sa obrátiť na technickú podporu Poskytovateľa prostredníctvom emailovej adresy konta@eblocky.sk, za účelom vyriešenia tohto technického problému.

11. UKONČENIE POUŽÍVANIA APLIKÁCIE A WEBOVEJ APLIKÁCIE

11.1. Užívateľ je oprávnený kedykoľvek ukončiť používanie Aplikácie. Užívateľ môže ukončiť používanie Aplikácie odhlásením sa z Užívateľského konta a odinštalovaním Aplikácie zo svojho Mobilného zariadenia.
11.2. Užívateľ berie na vedomie, že po odhlásení sa z Užívateľského konta a odinštalovaní Aplikácie zo svojho Mobilného zariadenia, bude Poskytovateľ naďalej archivovať Užívateľské konto Užívateľa, za účelom sprístupnenia Užívateľského konta po opätovnom nainštalovaní Aplikácie na Mobilné zariadenie Užívateľa a/alebo prostredníctvom Webovej aplikácie.
11.3. Užívateľ je na základe vlastného rozhodnutia a uváženia oprávnený kedykoľvek požiadať Poskytovateľa o vymazanie Užívateľského konta a Databázy Užívateľa, ktoré sú prevádzkované Poskytovateľom. Túto požiadavku môže Užívateľ zadať prostredníctvom emailovej adresy: konta@eblocky.sk.
11.4. Užívateľ výslovne berie na vedomie, že výmazom Užívateľského konta a Databázy Užívateľa budú všetky údaje Užívateľa, vrátane uložených eDokladov Užívateľa, trvalo odstránené z hardvérového vybavenia Poskytovateľa, bez možnosti ich obnovenia v budúcnosti. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu spôsobenú vymazaním Užívateľského konta a Databázy Užívateľa podľa bodu 11.3 tohto článku VOP.
11.5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek obmedziť alebo prerušiť funkčnosť Aplikácie a/alebo Webovej aplikácie vo vzťahu k Užívateľovi, a to najmä, nie však výlučne, z dôvodu zneužívania alebo podozrenia zo zneužívania Aplikácie a/alebo Webovej Aplikácie zo strany Užívateľa v prípade, ak Užívateľ používa Aplikáciu a/Alebo Webovú aplikáciu v rozpore s týmito VOP, všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi alebo dobrými mravmi.
11.6. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek, podľa vlastného uváženia, obmedziť alebo prerušiť funkčnosť Aplikácie a/alebo Webovej aplikácie alebo akejkoľvek ich časti v prípade, ak sa Poskytovateľ rozhodne ukončiť prevádzkovanie Aplikácie a/alebo Webovej aplikácie alebo akejkoľvek ich časti a/alebo funkcionality. V prípade postupu podľa tohto bodu VOP bude Užívateľ upozornený na ukončenie prevádzkovania Aplikácie a/alebo Webovej aplikácie v primeranej dobe pred samotným ukončením prevádzkovania Aplikácie a/alebo Webovej aplikácie Poskytovateľom.
11.7. S prihliadnutím na možnosť ukončenia používania Aplikácie a/alebo Webovej aplikácie v zmysle bodu 11.1 tohto článku VOP a s ohľadom na ustanovenie bodu 7.1 čl. 7 týchto VOP, Poskytovateľ nie je povinný informovať Užívateľa o jeho práve na odstúpenie do zmluvy založenej medzi Zmluvnými stranami v zmysle týchto VOP.

12. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

12.1. V prípade, ak Užívateľ nie je spokojný so spôsobom, akým Poskytovateľ vybavil jeho podnet alebo sťažnosť, alebo ak sa Užívateľ domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva, má Užívateľ právo požiadať Poskytovateľa o nápravu prostredníctvom emailovej adresy: konta@eblocky.sk.
12.2. Ak Poskytovateľ na žiadosť Užívateľa v zmysle bodu 12.1 tohto článku VOP odpovedal zamietavo alebo ak na takúto žiadosť Užívateľa neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania Užívateľom, má Užívateľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporu v zmysle ust. § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
12.3. Subjektom príslušným na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Poskytovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát SOI, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Bajkalská 21/A, p. p. 29, 827 99 Bratislava, alebo iná príslušná osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je dostupný na internetovej stránke: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1). Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty, spotrebiteľ je oprávnený zvoliť si subjekt alternatívneho riešenia sporu.
12.4. Užívateľ je oprávnený na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu na riešenie sporov online, ktorá je dostupná na internetovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1. Vytvorením Užívateľského konta dochádza k vzniku zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Užívateľom. Obsah takto uzatvorenej zmluvy tvoria tieto VOP v znení platnom ku dňu vytvorenia Užívateľského konta a znení neskorších zmien. Zmluva sa uzatvára na dobu trvania Užívateľského konta a zaniká dňom výmazu Užívateľského konta a/ alebo dňom ukončenia prevádzkovania Aplikácie a Webovej aplikácie zo strany Poskytovateľa.
13.2. Poskytovateľ je oprávnený tieto VOP kedykoľvek jednostranne zmeniť, aktualizovať alebo doplniť, a to najmä z dôvodov zmien Aplikácie alebo Webovej aplikácie, z dôvodov prevádzkových potrieb Poskytovateľa, z dôvodov obchodných rozhodnutí Poskytovateľa alebo z dôvodov legislatívnych zmien, pričom na platnosť a účinnosť aktualizácie, zmeny alebo doplnenia VOP sa nevyžaduje predchádzajúci ani následný súhlas Užívateľa. Aktualizáciu, zmenu alebo doplnenie týchto VOP Poskytovateľ oznámi Užívateľovi pred nadobudnutím účinnosti takejto zmeny VOP, a to zobrazením príslušnej správy v Aplikácií a alebo zaslaním upozornenia na zmenu VOP na emailovú adresu Užívateľa, ktorú Užívateľ uviedol pri registrácií Užívateľského konta. Týmto postupom sa notifikačná povinnosť Poskytovateľa voči Užívateľovi považuje za splnenú.
13.3. Ak sa ukáže niektoré z ustanovení týchto VOP ako neplatné, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení týchto VOP.
13.4. Zmluvné vzťahy medzi Zmluvnými stranami výslovne neupravené v týchto VOP sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, pokiaľ kogentné predpisy Európskej únie alebo medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná nestanovia inak.
13.5. Akékoľvek oznámenie, žiadosť, požiadavka, vzdanie sa práva, súhlas, schválenie alebo akákoľvek iná komunikácia, ktorá sa vyžaduje alebo je povolená podľa týchto VOP (ďalej ako „Oznámenie”), môže byť Poskytovateľom urobená jej odoslaním na e-mail Užívateľa, ktorý zadal v jeho Užívateľskom konte (Oznámenie sa považuje za doručené na druhý deň po odoslaní z e-mailu Poskytovateľa, aj keď sa o tom Užívateľ nedozvie) alebo odoslaním správy v Aplikácii (Oznámenie sa považuje za doručené v deň doručenia Oznámenia do schránky Aplikácie Užívateľa, aj keď sa o tom Užívateľ nedozvie). Poskytovateľ a Užívateľ spolu budú komunikovať v Slovenskom jazyku, pokiaľ si Poskytovateľ nezvolí iný jazyk komunikácie.
13.6. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.2.2023

Návrat hore
Scroll to Top