Zásady ochrany osobných údajov

Vážený Užívateľ,

Ďakujeme Vám za Váš záujem o využívanie našej Aplikácie a služieb prostredníctvom nej poskytovaných. Pre zabezpečenie riadneho fungovania Aplikácie a ostatných služieb, ktoré Vám prostredníctvom nej poskytujeme je nevyhnutné spracúvanie Vašich osobných údajov.
Z pozície prevádzkovateľa osobných údajov sa staráme o to, aby boli Vaše osobné údaje chránené. Za tým účelom využívame primerané technické, zabezpečovacie a organizačné opatrenia, aby sme v najvyššej možnej miere zabránili zneužitiu Vašich osobných údajov neoprávnenou osobou, ich strate, zničeniu alebo spracúvaniu Vašich osobných údajov nepovolanou osobou.

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“) Vám poskytnú najmä informácie o tom, ako Vaše osobné údaje spracúvame a v akom rozsahu, ďalej informácie o účele spracúvania Vašich osobných údajov, o Vašich právach a o možnostiach, ako nás môžete v prípade potreby kontaktovať. Zásady sú určené výlučne Užívateľom, ktorý používajú Aplikáciu a služby prostredníctvom nej poskytované, ktoré poskytuje prevádzkovateľ, spoločnosť VENARI, s. r. o., a sú zamerané aj na využívanie súborov cookies.

Aplikácia a Webová aplikácia na internetovej stránke www.eblocky.sk umožňujú Užívateľom uloženie a ďalšiu správu eDokladov vo svojom Užívateľskom konte. Podmienky používania Aplikácie a Webovej aplikácie sú upravené vo Všeobecných obchodných podmienkach, ktorých aktuálne znenie je dostupné na internetovej stránke www.eblocky.sk a v Aplikácií (ďalej len „VOP“). Pojmy zadefinované vo VOP majú rovnaký význam aj pre tieto Zásady.

Pri spracúvaní osobných údajov postupujeme v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb a v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „ nariadenie“), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Nižšie môžete nájsť informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov, ktoré sme pripravili v súlade s článkami 13 a 14 nariadenia.

1. PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľom Aplikácie, Webovej aplikácie a webovej stránky www.eblocky.sk je spoločnosť VENARI, s. r. o., so sídlom Narcisová 16, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 44 486 430, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 55308/ B (ďalej aj len „prevádzkovateľ“ alebo „my“ v príslušnom gramatickom tvare), emailová adresa: konta@eblocky.sk.

2. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pre spracúvanie osobných údajov potrebujeme vymedziť právny základ ich spracúvania na to, aby sme zabezpečili, že spracúvanie osobných údajov je v súlade s nariadením, zákonom o ochrane osobných údajov a iných všeobecne záväzných platných právnych predpisov.

Osobné údaje, ktoré spracúvame, získavame priamo od Vás. Tieto údaje ste nám poskytli pri registrácií Užívateľského konta alebo nám ich poskytujete na základe Vášho rozhodnutia počas doby používania Aplikácie a/alebo Webovej aplikácie a služieb, ktoré Vám prostredníctvom nich poskytujeme. Spoliehame sa na to, že osobné údaje, ktoré nám poskytujete sú úplné a pravdivé. Ak nám poskytujete osobné údaje o inej osobe, ako ste Vy sami, spoliehame sa na to, že na poskytnutie týchto údajov máte súhlas danej dotknutej osoby.

Spracúvame len také osobné údaje, na základe ktorých Vám vieme zabezpečiť a poskytnúť dohodnutú funkcionalitu Aplikácie, Webovej aplikácie a služieb, ktoré prostredníctvom nich poskytujeme, a to v najvyššej možnej kvalite a s primeranou odbornou starostlivosťou. Rozsah týchto osobných údajov je určený v súlade s účelmi spracúvania osobných údajov.

Osobné údaje spracúvame automatizovanými aj inými ako automatizovanými prostriedkami spracúvania osobných údajov. Automatizované spracúvanie osobných údajov je realizované prostredníctvom na to určených, vhodných a primerane zabezpečených zariadení.

Pri spracúvaní osobných údajov zabezpečujeme ochranu osobných údajov pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným zásahom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením a pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi ich spracúvania. V tejto súvislosti sme prijali primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré zodpovedajú spôsobu spracúvania osobných údajov.

3. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME

Pri používaní Aplikácie a/alebo Webovej aplikácie a služieb, ktoré Vám prostredníctvom nich poskytujeme, spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov:

a) Kontaktné údaje: emailová adresa, telefónne číslo, v prípade, ak na prihlásenie do Aplikácie použijete svoj Facebook účet alebo svoj Google účet budeme spracúvať identifikačné údaje Vášho účtu na sociálnej sieti, pomocou ktorého sa prihlásite do Aplikácie;
b) Sociodemografické údaje: štatistické údaje o pohlaví a veku;
c) Informácie z komunikácie medzi Užívateľom a prevádzkovateľom: informácie z komunikácie prostredníctvom emailu, chatu, SMS správy, notifikácií;
d) Údaje o využívaní Aplikácie a/alebo Webovej aplikácie a služieb, ktoré sú prostredníctvom nich poskytované: štatistické údaje o spôsobe využívania Aplikácie a/alebo Webovej aplikácie; informácie o využívaní Užívateľského konta;
e) Údaje a informácie, ktorú sú obsahom Dokladu: štruktúrované informácie potrebné na vytvorenie eDokladu (v rozsahu údajov z Dokladu);
f) Údaje z „vernostných“ kariet uložených Vami do Aplikácie (vrátane Webovej aplikácie), ktoré môžu obsahovať Váš osobitný identifikátor pridelený osobou vydávajúcou „vernostné“ karty a údaje o použití „vernostnej“ karty.
g) Technické údaje: údaje o Mobilnom zariadení alebo o inom zariadení, z ktorého sa dotknutá osoba (Užívateľ) prihlasuje do Užívateľského konta prostredníctvom Aplikácie a/alebo Webovej aplikácie (v rozsahu IP adresa, operačný systém zariadenia, z ktorého sa dotknutá osoba (Užívateľ) prihlasuje do Užívateľského konta a spravuje Užívateľské konto a/alebo nastavenia Aplikácie/Webovej aplikácie, nastavenie webového prehliadača, ak sa dotknutá osoba (Užívateľ) prihlasuje do Užívateľského konta a spravuje Užívateľské konto prostredníctvom Webovej aplikácie, cookies – bližšie informácie o cookies a tom, ako ich používame nájdete TU);
h) Identifikačné údaje a podobizeň: meno a priezvisko, adresa pobytu, vek, ak sa zúčastníte súťaže organizovanej prevádzkovateľom a v prípade výhry aj Vašu podobizeň vo forme fotografie alebo videa pri odovzdaní výhry;
i) Ďalšie osobné údaje: ak dobrovoľne vyplníte ďalšie svoje osobné údaje vo svojom Užívateľskom konte, budeme na základe Vášho súhlasu spracúvať aj tieto osobné údaje.

4. ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak je právnym základom spracúvania osobných údajov zmluva, poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Dotknutá osoba, teda Užívateľ Aplikácie a/alebo Webovej aplikácie a s nimi spojených služieb, je povinná tieto osobné údaje poskytnúť, v opačnom prípade nie je možné samotné uzatvorenie zmluvy a/alebo riadne plnenie našich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a z príslušných platných právnych predpisov.

Ak je právnym základom spracúvania osobných údajov zákon, poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v opačnom prípade nie je možné riadne plnenie našich povinností vyplývajúcich z príslušných všeobecne záväzných platných právnych predpisov.

Ak je právnym základom spracúvania osobných údajov oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom, účelom spracúvania osobných údajov je stanovené, o aký oprávnený záujem ide.

Ak je právnym základom spracúvania osobných údajov súhlas dotknutej osoby, poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Účelom spracúvania osobných údajov je v takom prípade ich spracúvanie v rozsahu udeleného súhlasu. Ak nám poskytnete osobné údaje, ktoré je možné spracúvať iba na základe Vášho súhlasu, a súčasne s ich poskytnutím nám neudelíte súhlas na ich spracúvanie, tieto osobné údaje nebudeme v rozsahu potrebnom na spracúvanie na základe Vášho dobrovoľného súhlasu spracúvať.

Vyššie v bode 3 Zásad uvedené osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely v zmysle nariadenia:

a) spracúvanie osobných údajov na účel uzatvorenia zmluvy –
Osobné údaje podľa bodu 3, písm. a) a f) Zásad spracúvame na účel uzatvorenia zmluvy uzatvorenej v zmysle platných VOP. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov na tento účel je príprava a uzatvorenie zmluvy v zmysle platných VOP v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia. Osobné údaje uchovávame po celú dobu trvania zmluvy uzatvorenej v zmysle platných VOP, najdlhšie však po dobu 10 rokov po ukončení zmluvy pre prípad vzniku sporu medzi Poskytovateľom a Užívateľom (dotknutou osobou) zo zmluvného vzťahu založeného v zmysle VOP. V prípade, ak na prihlásenie do Aplikácie a/alebo Webovej použijete svoj účet na Facebooku alebo svoj Google účet, je potrebné, aby ste nám poskytli všetky požadované povolenia na zhromažďovanie Vašich osobných údajov z danej sociálnej siete.

b) spracúvanie osobných údajov na účel plnenia povinností zo zmluvy –
Osobné údaje podľa bodu 3, písm. c), e), a f) Zásad spracúvame na účel plnenia našich povinností z platne uzatvorenej zmluvy v zmysle platných VOP. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov na tento účel je zmluva uzatvorená v zmysle platných VOP a povinnosti z nej vyplývajúce v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia. Osobné údaje uchovávame po celú dobu trvania zmluvy uzatvorenej v zmysle platných VOP najdlhšie však po dobu 10 rokov po ukončení zmluvy pre prípad vzniku sporu medzi Poskytovateľom a Užívateľom (dotknutou osobou) zo zmluvného vzťahu založeného v zmysle VOP. V rámci dostupných funkcionalít Aplikácie a/alebo Webovej aplikácie môže na základe Užívateľom zadanej požiadavky dôjsť k analýze vybraných informácií z uložených eDokladov (napríklad, ak Užívateľ v rámci funkcionality Aplikácie a/alebo Webovej aplikácie zadá požiadavku na vytvorenie prehľadu na základe ním zvoleného parametru). Výstupy uvedených prehľadov budú k dispozícií vždy iba konkrétnemu Užívateľovi.

c) spracúvanie osobných údajov na účel zlepšenia poskytovaných služieb –
Osobné údaje podľa bodu 3, písm. b), c), d), e) a f) Zásad spracúvame za účelom skvalitňovania poskytovaných služieb prostredníctvom Aplikácie a/alebo Webovej aplikácie. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov na tento účel je náš oprávnený záujem v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia. Osobné údaje uchovávame po celú dobu trvania zmluvy uzatvorenej v zmysle VOP. Tieto údaje spracúvame automatizovane v pseudonymizovanej podobe a pri spracúvaní údajov na tento účel môže dochádzať aj k profilovaniu, teda k analýze týchto údajov. Profilovaním podľa tohto bodu nedochádza k automatizovaným rozhodnutiam, ktoré by mali voči Vám, ako dotknutej osobe právne účinky alebo ktoré by Vás podobne významne ovplyvňovali. Analýza a hodnotenie týchto údajov prebieha pseudonymizovane, v dôsledku čoho Vás nemôžeme identifikovať. Informácie nebudú spojené s Vašimi ďalšími údajmi. Výsledkom týchto analýz a hodnotení budú pre nás štatistické údaje v agregovanej podobe (napr. o tom, koľko krokov priemerne trvá uloženie eDokladu, o tom akým spôsobom sú uložené eDoklady najčastejšie vyhľadávané alebo či a aký je rozdiel v používaní Aplikácie a/alebo Webovej aplikácie medzi jednotlivými vekovými skupinami a iné), na základe ktorých môžeme vylepšovať používateľské prostredie Aplikácie a/alebo Webovej aplikácie, prípadne pridávať nové funkcie. Výsledok týchto analýz a hodnotení nebude v žiadnom prípade použitý na vykonanie opatrení alebo rozhodnutí týkajúcich sa konkrétnej dotknutej osoby.

d) spracúvanie osobných údajov na účel splnenia zákonných povinností –
Prevádzkovateľ, spoločnosti VENARI, s. r. o., podlieha ako každý daňový a účtovný subjekt povinnostiam vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov. Za účelom plnenia týchto povinností voči regulátorom spracúvame Vaše osobné údaje. Právnym základom spracúvania osobných údajov je pri tomto účele plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia. Doba uchovávania je 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týka poskytnutie služby danému Užívateľovi.

e) spracúvanie osobných údajov na účel vybavovania žiadostí, sťažností a iných dopytov Užívateľov –
osobné údaje podľa bodu 3, písm. a), c), d), e) a f) Zásad spracúvame za účelom vybavenia žiadostí, sťažností a iných dopytov Užívateľov uplatnených v zmysle platných VOP. Právnym základom spracúvania osobných údajov je pri tomto účele náš oprávnený záujem v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia. Osobné údaje uchovávame po dobu 5 rokov nasledujúcich po roku vybavenia žiadosti, sťažnosti alebo iného dopytu Užívateľa.

f) spracúvanie osobných údajov na účel obhajoby našich právnych nárokov –
V prípadoch, keď sme nútení obrátiť sa na súd, aby sme mohli uplatniť naše práva a právom chránené záujmy, alebo v prípade, ak sme nútení zúčastniť sa súdneho alebo správneho konania na účel ochrany našich práv a právom chránených záujmov, spracúvame potrebné osobné údaje s prihliadnutím na povahu a predmet konania. Právnym základom spracúvania osobných údajov je pri tomto účele náš oprávnený záujem v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia. Osobné údaje uchovávame po dobu 10 rokov od právoplatného rozhodnutia súdu alebo iného orgánu verejnej moci.

g) spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu vo forme zasielania informácií o novinkách alebo zasielania užitočných informácií vzťahujúcich sa na nami poskytované služby –
Osobné údaje podľa bodu 3, písm. c), d) a f) Zásad spracúvame za účelom oslovenia Vás ako Užívateľa a zasielať Vám novinky a informácie o našich produktoch a službách, a to prostredníctvom zasielania emailov a/alebo SMS správ na kontaktné údaje, ktoré ste uviedli pri vytvorení Užívateľského konta alebo prostredníctvom notifikácií v Aplikácií. Právnym základom spracúvania osobných údajov na tento účel je náš oprávnený záujem v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia. Doba uchovávania údajov je 5 rokov odo dňa posledného prihlásenia sa do Užívateľského konta prostredníctvom Aplikácie a/alebo Webovej aplikácie. Užívateľ je oprávnený v súlade s príslušnými ustanoveniami VOP kedykoľvek odmietnuť spracúvanie osobných údajov na tento účel; v takom prípade prevádzkovateľ nie je oprávnený ďalej spracúvať osobné údaje na tento účel spracúvania až do doby, kedy Užívateľ neodvolá odmietnutie spracúvania osobných údajov na tento účel spracúvania; spracúvanie osobných údajov na právnom základe nášho oprávneného záujmu tým nie je dotknuté. Pri priamom marketingu našich vlastných tovarov a služieb sa opierame aj o oprávnenie na šírenie takejto reklamy podľa ust. § 116. ods. 15 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

h) spracúvanie osobných údajov na účel personalizovanej reklamy a marketingu ponúk na tovary a služby našich zmluvných partnerov –
osobné údaje podľa bodu 3, písm. a), b), d), e), f) a h) Zásad spracúvame iba na základe Vášho výslovného a dobrovoľného súhlasu na účel zaslania a/alebo poskytnutia personalizovanej reklamy a marketingových ponúk na tovary a služby, ktoré sú dodávané, resp. poskytované našimi zmluvnými partnermi alebo tretími osobami a ktoré priamo nesúvisia s používaním Aplikácie a/alebo Webovej aplikácie a služieb prostredníctvom nich poskytovaných, a to na základe pseudonymizovaných osobných údajov o počte, množstve a cene tovarov a služieb získaných v štruktúrovanej podobe z eDokladov v spojení so sociodemografickými údajmi. Na tento účel spracúvania osobných údajov sa využívajú automatizované spôsoby spracúvania osobných údajov a ich profilovanie.

V zmysle tohto Vášho výslovného a dobrovoľne udeleného súhlasu priraďujeme informácie o Vašom správaní v rámci používania Aplikácie a/alebo Webovej aplikácie k ďalším osobným údajom, ktoré ste nám poskytli počas používania nami poskytovaných služieb za účelom ich analýzy, predvídania správania a iných aspektov súvisiacich s Vašimi osobnými preferenciami, a tým individualizovania reklamných a marketingovýh ponúk, ktoré by Vás mohli zaujímať. Týmto spôsobom vytvárame profily. Výstupy spracúvania Vašich osobných údajov na účely personalizovania reklamných a marketingových ponúk ostávajú bezpečne uložené u nás, a tieto údaje neposkytujeme tretím stranám ani našim zmluvným partnerom.
Právnym základom spracúvania osobných údajov na tento účel je Váš dobrovoľný a informovaný súhlas v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia. Osobné údaje poskytnuté pre tento účel spracúvania, vrátane vytvorených profilov uchovávame po celú dobu udelenia Vášho súhlasu. Uchovávanie poskytnutých osobných údajov pre iné účely spracúvania tým nie je dotknuté. Používanie Aplikácie, Webovej aplikácie a služieb prostredníctvom nich poskytovaných nie je podmienené udelením súhlasu na spracúvanie osobných údajov na tento účel, okrem funkcionalít alebo služieb vyžadujúcich spracúvanie osobných údajov na základe Vášho dobrovoľného súhlasu (napríklad, ak budete mať záujem o zasielanie personalizovanej reklamy produktov a služieb, túto službu Vám môžeme poskytnúť iba na základe Vášho súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov na tento účel).

Váš súhlas môžete udeliť formou tzv. tickboxu v Aplikácií alebo Webovej aplikácií. Súhlas na tento účel spracúvania Vašich osobných údajov nám poskytujete na celé obdobie trvania zmluvného vzťahu s nami, t. j. na obdobie odo dňa udelenia Vášho súhlasu (súhlas môžete udeliť aj pri prvom nastavení Aplikácie, t. j. pri vzniku zmluvného vzťahu s nami, ale aj kedykoľvek počas používania Aplikácie a/alebo Webovej aplikácie na základe Vášho slobodného rozhodnutia) do dňa ukončenia zmluvného vzťahu v zmysle bodu 13.1. VOP (t. j. do dňa výmazu Užívateľského konta a/alebo do dňa ukončenia prevádzkovania Aplikácie a/ alebo Webovej aplikácie) najdlhšie však na obdobie 10 rokov odo dňa udelenia súhlasu na vyššie uvedené spracúvanie osobných údajov, podľa toho, čo nastane skôr.

Udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov na tento účel spracúvania osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený. Váš dobrovoľný a informovaný súhlas podľa tohto bodu Zásad sa považuje za súhlas v zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, v zmysle ustanovenia § 116 ods. 3 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 3 ods. 3 zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Viac informácií o udelení Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov podľa tohto článku 4 bod h) zásad môžete nájsť v dokumente s názvom „Informovaný súhlas so spracovaním osobných údajov“, ktorý je Vám vždy dostupný na prečítanie pred udelením Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Po vytvorení Užívateľského konta pracujeme už s unikátnym identifikátorom, ktorý je náhodne vygenerovaný systémom po úspešnom vytvorení Užívateľského konta. Pseudonymizácia je v zmysle čl. 4 bod 5 nariadenia spracúvanie osobných údajov takým spôsobom, že tieto osobné údaje nie je možné priradiť konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií. Dodatočné informácie sa uchovávajú oddelene od pseudonymizovaných údajov.

i) spracúvanie osobných údajov na účel uzatvorenia zmluvy –
Osobné údaje podľa bodu 3, písm. g) Zásad spracúvame na účel uzatvorenia zmluvy vznikajúcej Vašou účasťou v súťaži organizovanej prevádzkovateľom. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov na tento účel je príprava a uzatvorenie zmluvy v zmysle platných podmienok príslušnej súťaže v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia. Osobné údaje uchovávame po celú dobu trvania zmluvy uzatvorenej v zmysle platných VOP, najdlhšie však po dobu 10 rokov po ukončení zmluvy (súťaže) pre prípad vzniku sporu medzi Poskytovateľom a Užívateľom (dotknutou osobou) zo zmluvného. Osobné údaje použijeme aj na Vaše kontaktovanie v prípade výhry v súťaži a Vaše kontaktovanie.

Pri spracúvaní osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu podnikáme všetky potrebné kroky na to, aby vplyv na Vaše súkromie bol obmedzený na minimum a aby spracúvaním osobných údajov nebola narušené rovnováha medzi našimi oprávnenými záujmami a Vašim súkromím.

5. AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA

Osobné údaje spracúvame aj automatizovanými prostriedkami, výsledkom však nie sú rozhodnutia, ktoré by mali voči Vám, ako dotknutej osobe právne účinky alebo ktoré by Vás podobne významne ovplyvňovali.

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania v zmysle čl. 22 nariadenia. Vytváraním profilov na základe Vašich osobných údajov v zmysle Vášho súhlasu podľa článku 4 ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, písm. h) nedochádza k rozhodnutiam, ktoré by mali právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo ktoré Vás podobne významne ovplyvňujú.

6. ODVOLANIE SÚHLASU

Súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Pred poskytnutím každého súhlasu ste vždy informovaný o možnosti jeho odvolania kedykoľvek podľa Vášho uváženia.

Súhlas udelený podľa bodu 4, písm. h) Zásad platí aj pre osoby poverené prevádzkovateľom.

7. ANONYMIZOVANÉ INFORMÁCIE

V rámci našej činnosti máme prístup k anonymizovaným informáciám o dátach z Dokladov, a to v procese overovania Dokladov v zmysle VOP. Tieto informácie získavame ešte pred vytvorením eDokladu v agregovanej podobe tak, že ani s použitím dodatočných informácií nevieme takto získané agregované anonymizované informácie priradiť ku konkrétnemu Užívateľovi, a to ani v pseudonymizovanej podobe. Tieto informácie sú uložené v osobitnej databáze informácií, ktorá nie je žiadnym spôsobom spojená s ostatnými databázami. Takéto informácie spracúvame v agregovanej podobe na štatistické účely.

Spolu s informáciami podľa predchádzajúceho odseku môžeme spracúvať na štatistické účely aj údaje o veku a pohlaví, ktoré sú anonymizované takým spôsobom, že dotknutá osoba nie je alebo už nie je identifikovateľná.

Anonymizované údaje podľa tohto bodu Zásad spracúvame na štatistické účely a/alebo na účely výskumu. V súlade recitálom 26 nariadenia sa na spracúvanie takto anonymizovaných informácií nariadenie nevzťahuje. Výsledky alebo výstupy zo spracúvania týchto anonymizovaných informácií môžeme ďalej zdieľať s tretími osobami. Výstupom alebo výsledkom spracúvania týchto anonymizovaných informácií je štatistika informácií v agregovanej podobe, pričom spracovaním týchto výsledkom alebo výstupov nie je konkrétna osoba identifikovateľná, a to ani použitím dodatočných informácií a ani v pseudonymizovanej podobe.

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sú spracúvané automatizovanými aj inými ako automatizovanými prostriedkami spracúvania v rámci našich informačných systémov, ktoré sú chránené a zabezpečené v súlade s príslušnými bezpečnostnými štandardmi a právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov.

Oprávnenie nakladať s Vašimi osobnými údajmi majú iba prevádzkovateľom poverené osoby, ktoré boli riadne oboznámené s pokynmi prevádzkovateľa a poučené o možných následkoch nedodržania týchto pokynov.

Pri spracúvaní osobných údajov dodržiavame zásadu minimalizácie osobných údajov a spracúvame iba také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania. Osobné údaje sú spracúvané na vopred vymedzený účel a nie sú spracúvané na žiadny iný účel.

Priebežne vyhodnocujeme a posudzujeme, či dané spracúvanie osobných údajov predstavovalo pre dotknuté osoby vysoké bezpečnostné riziko a zasahovalo do ich súkromia neprimeraným spôsobom. Na základe tohto postupu vykonávame podrobné posúdenie rizík a vplyvu na súkromie dotknutých osôb, ktorého výsledok je zohľadňovaný pri nastavovaní a implementácií postupov spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom.

Na účel zabezpečenia osobných údajov pred ich neoprávneným alebo náhodným sprístupnením tretej strane využívame primerané a vhodné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia. Technické opatrenia spočívajú najmä v aplikácií technológií, ktoré bránia neoprávnenému prístupu tretích osôb k osobným údajom. Za účelom maximálnej ochrany osobných údajov využívame šifrovanie osobných údajov a heslovanie prístupov do vnútorných systémov, resp. prístupov k osobným údajom uloženým na našich serveroch. S prihliadnutím na konkrétny účel spracúvania osobných údajov spracúvame osobné údaje pseudonymizovane, t. j. takým spôsobom, aby osobné údaje nebolo možné priradiť konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, ktoré uchovávame oddelenie. Na tieto dodatočné informácie sa vzťahujú technické, bezpečnostné a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby osobné údaje neboli priradené identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, s prihliadnutím na účel spracúvania osobných údajov.

Organizačné opatrenia tvoria súbor pravidiel správania sa našich zamestnancov, ktoré sú zakomponované do interných predpisov prevádzkovateľa. Interné predpisy spoločnosti VENARI, s. r. o. sa považujú za dôverné.

9. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

K Vašim osobným môžu mať prístup aj naši dodávatelia a obchodní partneri. Pri výbere dodávateľov a obchodných partnerov dbáme na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť tak, aby bola zaručená bezpečnosť spracúvania osobných údajov.

Medzi našich dodávateľov a obchodných partnerov patria najmä, avšak nielen:
– poskytovatelia serverových služieb
– poskytovatelia programátorských služieb
– poskytovatelia právnych a účtovných služieb
– poskytovatelia podpory systému

V súvislosti s výkonom kontroly alebo dohľadu môžu byť Vaše osobné údaje poskytované orgánom, ktoré zo zákona kontrolujú výkon našej činnosti. Ide napríklad o Úrad na ochranu osobných údajov SR, Slovenskú obchodnú inšpekciu a iné.

V súvislosti s vymáhaním našich práv a právom chránených záujmov v odôvodnených prípadoch poskytujeme Vaše osobné údaje príslušným súdom, exekútorom, notárom, advokátom, súdnym znalcom, či iným externým subjektom, ktoré sa zaoberajú uplatňovaním práv a nárokov alebo ich vymáhaním.

Na základe osobitných právnych predpisov poskytujeme osobné údaje subjektom, ktorým sme povinní tieto údaje poskytnúť na základe ich žiadosti o poskytnutie súčinnosti. Ide napríklad o orgány štátnej správy, súdy, prokuratúru, orgány činné v trestnom konaní a iné.

Osobné údaje v nevyhnutnej miere poskytujeme na základe žiadosti alebo na základe našej povinnosti aj iným orgánom, subjektom alebo inštitúciám. Ide napríklad o Sociálnu poisťovňu, audítorskú spoločnosť, archív a iné.

10. PRESUN OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN

Pri spracúvaní osobných údajov tieto osobné údaje neprenášame do tretej krajiny.

11. DOBA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje uchovávame a chránime po dobu stanovenú príslušnými platnými právnymi predpisu. Doba uchovávania osobných údajov sa líši v závislosti od konkrétneho účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Stanovená doba uchovávania osobných údajov vychádza zo zásady minimalizácie uchovávania osobných údajov. V prípade, ak uchovávame Vaše osobné údaje na základe Vami udelené dobrovoľného súhlasu, uchovávame tieto osobné údaje po dobu, na ktorú ste nám udelili svoj súhlas.

12. AKÉ MÁTE PRÁVA

Ako dotknutá osoba máte nasledujúce práva v zmysle čl. 15 až 22 nariadenia:

Právo na prístup k údajom podľa čl. 15 nariadenia –
Máte právo získať informáciu o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje. Ak Vaše osobné údaje spracúvame, máte právo na prístup k týmto osobným údajom v rozsahu účelu spracúvania, kategórie osobných údajov, príjemcov osobných údajov, doby spracúvania osobných údajov a informáciu o tom, z akého zdroja sme získali Vaše osobné údaje. Máte právo na poskytnutie kópie Vašich osobných údajov, čo však musíte vo svojej žiadosti výslovne uviesť. Vystavenie prvej kópie Vašich osobných údajov je bezplatné. Ak budete požadovať ďalšie kópie osobných údajov, máme právo účtovať Vám za uvedenú službu primeraný poplatok za vystavenie dodatočných kópií. Práva tretích strán, vrátane iných osôb, ktoré nám poskytli osobné údaje, nemôžu byť týmto obmedzené a cudzie osobné údaje Vám takto nemôžeme sprístupniť.

Právo na opravu alebo doplnenie údajov podľa čl. 16 nariadenia –
Máte právo požiadať o opravu svojich osobných údajov, ak o Vás evidujeme nesprávne osobné údaje. Máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Opravu alebo doplnenie osobných údajov vykonáme bez zbytočného odkladu po doručení Vašej žiadosti.

Právo na výmaz podľa čl. 17 nariadenia (právo „na zabudnutie“) –
Máte právo požiadať nás, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali Vaše osobné údaje, za predpokladu, že
a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia alebo článku 9 ods. 2 písm. a) nariadenia, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1 nariadenia a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 2 nariadenia;
d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému spoločnosť VENARI, s. r. o. podlieha;
f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 nariadenia (súhlas dieťaťa).

Nemáme povinnosť vymazať Vaše osobné údaje, ak ide o spracúvanie:
a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
b) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktoré spoločnosť VENARI, s. r. o. podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej spoločnosti VENARI, s. r. o.;
c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s čl. 9 ods. 2 písm. h) a i) ako aj článkom 9 ods. 3 nariadenia;
d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa čl. 89 ods. 1 nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania;
e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 nariadenia –
Ako dotknutá osoba máte právo požiadať o obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, pokiaľ:
a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám ako prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
b) spracúvanie osobných údajov je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a namiesto toho žiada obmedzenie ich použitia;
c) my ako prevádzkovateľ už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
d) ste namietali voči spracúvaniu osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 nariadenia (oprávnený záujem alebo verejný záujem), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane spoločnosti VENARI, s. r. o. prevažujú nad Vašimi oprávnenými záujmami.

V prípade, ak by došlo k obmedzeniu spracúvania osobných údajov, spoločnosť VENARI, s. r. o. môže osobné údaje ďalej len uchovávať alebo spracúvať:
a) na účely preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov;
b) na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby;
c) z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu;
d) so súhlasom dotknutej osoby.

Ak by nastala situácia smerujúca k zrušeniu obmedzenia spracúvania Vašich osobných údajov, vopred Vás o tejto skutočnosti informujeme.

Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 nariadenia –
Máte právo získať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte právo od nás požadovať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli od nás k inému prevádzkovateľovi, ktorého uvediete vo Vašej žiadosti, a to za predpokladu, že je to technicky možné.

Právo na prenosnosť osobných údajov sa uplatní v prípadoch, ak:
a) sa spracúvanie osobných údajov zakladá na právnom základe súhlasu alebo zmluvy;
b) sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo namietať podľa čl. 21 nariadenia –
Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, ktoré sa týka spracúvania osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu alebo verejného záujmu vrátane namietania proti profilovaniu. V prípade namietania proti spracúvaniu Vašich osobných údajov proti týmto právnym základom spracúvania, Vaše osobné údaje nebudeme na tieto účely spracúvať, s výnimkou prípadov:
a) ak spoločnosť VENARI, s. r. o. preukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo
b) ak sa preukáže, že Vaše osobné údaje spoločnosť VENARI, s. r. o. potrebuje na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. V prípade namietania proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu Vaše osobné údaje na tento účel už nebudeme spracúvať.

Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely vedeckého alebo historického výskumu či štatistického účely, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnuté na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania –
Máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú.
Uvedené právo sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie:
a) nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a spoločnosťou VENARI, s. r. o.,
b) povolené právo Únie alebo právom členského štátu, ktorému spoločnosť VENARI, s. r. o. podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby;
c) založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa čl. 77 nariadenia –
V prípade, ak sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv k osobným údajom alebo k porušeniu spracúvania Vašich osobných údajov, máte právo obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je:

Úrad na ochranu osobných údajov SR
Hraničná 4826/12
820 07 Bratislava

Tel. č.: +421 2 3231 3214
Email: statny.dozor@pdp.gov.sk

Uplatnenie Vašich nárokov podľa čl. 12 nariadenia –
Spoločnosť VENARI, s. r. o. Vám poskytne informácie ohľadom spracúvania osobných údajov len na základe Vašej žiadosti, a za predpokladu, že Vás bude preukázateľne schopná identifikovať. Bez úspešného overenia Vašej identity nie je spoločnosť VENARI, s. r. o. povinná poskytovať akékoľvek informácie ohľadom spracúvania osobných údajov. Týmto postupom spoločnosť VENARI, s. r. o. predchádza neoprávnenému prístupu k Vašim osobným údajom a porušeniu Vašich práv neoprávnenou osobou.

Vaše práva k osobným údajom si môžete uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:
a) osobne v sídle spoločnosti VENARI, s. r. o.,
b) poštou,
c) emailom na adresu: konta@eblocky.sk

Žiadosť musí obsahovať všetky potrebné informácie a prílohy nevyhnutné na jej vybavenie a posúdenie Vašich nárokov ohľadom spracúvania osobných údajov. V prípade, ak bude Vaša žiadosť neúplná, budeme Vás kontaktovať s cieľom doplnenia žiadosti.

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Spoločnosť VENARI, s. r. o. si vyhradzuje právo na akúkoľvek aktualizáciu tejto informačnej povinnosti, a to najmä v súvislosti so zmenami v legislatívnych procesoch. Aktuálna verzia Zásad bude vždy dostupná na webovej stránke www.eblocky.sk a v Aplikácií. V prípade, ak dôjde k podstatnej zmene ochrany osobných údajov, najmä spôsobu spracúvania osobných údajov, spoločnosť VENARI, s. r. o. si svoju informačnú povinnosť splní tým, že pred implementáciou zmien viditeľne (v Aplikácií a na webovej stránke www.eblocky.sk) na tieto zmeny upozorní.

K Vašich osobným údajom pristupujeme s maximálnou starostlivosťou a rešpektom a pri ich spracúvaní sa riadime platnými právnymi predpismi a využívame dostupnú mieru technickej ochrany. V prípade akýchkoľvek Vašich otázok ohľadom ochrany osobných údajov, na ktoré ste nenašli odpoveď v týchto Zásadách, nás môžete kontaktovať na emailovej adrese: konta@eblocky.sk

V Bratislave, dňa 1.2.2023

Návrat hore
Scroll to Top